til oss og våre Vi stiller høye krav MILJØANSVAR underleverandører
MILJØANSVAR

JCDecaux driver sin virksomhet i det offentlige rom. Dette stiller store krav til oss og våre underleverandører med hensynet på påvirkninger på så vel det indre som det ytre miljø. Miljøpolitikken skal danne basis for de miljørelaterte mål JCDecaux setter seg.

MÅLSETTING

• Sikre at vår egen organisasjon ivaretar hensynet til at det ytre miljø forurenses så lite som mulig i det daglige arbeidet.

• Gjennomføre tiltak slik at JCDecaux tilfredsstiller miljøkravene utover det som fremkommer av gjeldende lover og forskrifter.

• Forebygge og redusere negativ miljøpåvirkning.

• Kontinuerlig forbedring av miljøarbeidet.

Spørsmål og andre henvendelser kan sendes på e-post til miljo@jcdecaux.com.

JCDecaux skal i miljøsaker stille strengere krav til sin virksomhet enn det som fremkommer av gjeldende lover og forskrifter.

JCDecaux skal i miljøsaker aktivt dokumentere sin virksomhet og søke råd fra relevante fagmiljøer.

JCDecaux skal gjennom å analysere sin virksomhet iverksette tiltak som reduserer og forebygger negativ påvirkning av miljøet.

JCDecaux Norge AS ble sertifisert i henhold til ISO 14001 (International Standardisation Organisation) i desember 2005.

MILJØARBEID I PRAKSIS:

For å tilfredsstille kravene i ISO 14001 om kontinuerlig forbedring, stilles det krav til stadig å forbedre miljøprestasjonene. JCDecaux foretar derfor omfattende registreringer og målinger. Dette kan gjelde områder som for eksempel drivstofforbruk, elforbruk og sorteringsgrad.

Selskapets miljøgruppe overvåker og initierer miljøaktiviteter i selskapet. I selskapets miljøgruppe sitter: Miljøansvarlig, HMS ansvarlig, Lager og logistikksjef samt Administrerende direktør. I tillegg deltar den nasjonale - Sustainable Development Correspondent – en konsernfunksjon som koordinerer miljøarbeidet og de konserninterne aktivitetene, kravene og målsettingene.

JCDecaux’ aktiviteter påvirker miljøet og klima negativt i all hovedsak gjennom tre viktige områder: Utslipp fra transporter, energiforbruk i lokaler og reklameinstallasjoner samt avfallshåndtering.

Kontinuerlig reduksjon av utslipp pr kjørte kilometer gjennom følgende tiltak:

• Optimalisering av kjøreruter for å minimere kjørelengde

• Innfasing av 0-utslipps kjøretøyer og hybrider

• ECO-drive kurs for alle ansatte med firmabil

Reduksjon av energiforbruk i lokaler og installasjoner gjennom følgende tiltak:

• Automatisk slukking av lys i lokaler

• Krav til gårdeier ved forhandling av leieavtaler vedrørende:

• Sonestyrt LED belysning

• Energieffektivisering

• LED belysning i alle nye reklameinstallasjoner

• Automatisk energireduksjon gjennom «dvalefunksjon» for skjermbasert reklame på stasjoner og kjøpesentre utenfor normal åpningstid

• Optimalisering av lysstyrke på større LED installasjoner

Optimalisering av avfallshåndtering:

• Gjenvinning av herdet glass – benyttes i isolasjonsmateriale

• Sorteringsgrad på minimum 90%

• Grundig gjennomgang av mottatt materiell fra trykkerier. Optimalisere antallet pr kampanje med den effekt å redusere mengde trykte plakater

• Redusere papirmengden som benyttes i det daglige arbeidet gjennom

• Dobbeltsidige utskrifter fra kopimaskiner

• Eliminering av oppsettlister for kampanjer gjennom bruk av håndholdte terminaler

MILJØARBEIDET OG OMVERDENEN

JCDecaux utarbeider årlige klimaregnskap som offentligjøres som en del av selskapets årlige Miljørapport.

Gjennom konsernkrav skal alle leverandører være gjenstand for en grundig gjennomgang og klassifisering. Årlige revisjoner foretas også hos våre viktigste leverandører, der miljøprestasjonene er en viktig del.

KLIMANØYTRAL VIRKSOMHET

All strømforbruk er kompensert gjennom kjøp av Opprinnelsesgarantier – sk. Grønne sertifikater

All utslipp fra transporter, flyreiser og avfall kompenseres gjennom kjøp av FN-godkjente klimakvoter. Disse kvotene støtter et Biomassebasert kraftproduksjonsprosjekt i India – CDM 4078

KONTAKT


  • Gullhaugveien 7

  • jcd@jcdecaux.no

  • +47 23 00 75 00

[contact-form-7 id="11351" title="mikos Contact" html_name="mikos Contact]